Kategorie

Výrobci

  Nejprodávanější produkty

  visa

  Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

  OBCHODNÍ PODMÍNKY 1
  obchodní společnosti
  D-import s. r. o.

  se sídlem Václavkova 1116/2, Mladá Boleslav
  identifikační číslo: 47536616

  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17072
  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

  www.dimport.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti D-
  import s. r. o., se sídlem Václavkova 1116/2, Mladá Boleslav, identifikační číslo:
  47536616, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
  vložka 17072 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
  nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
  a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
  prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
  umístěné na internetové adrese www.dimport.cz (dále jen „webová stránka“),
  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
  zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
  v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
  podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
  v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
  obchodních podmínek.

  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1 Vzorové obchodní podmínky APEK jsou určeny pro koncové uživatele – provozovatele elektronických
  obchodů. Tento dokument tak není určen k jeho dalšímu úplatnému nabízení třetím osobám či k podpoře
  podnikatelské činnosti třetích osob nespočívající v prodeji zboží spotřebitelům. Všechna práva vyhrazena.
  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
  přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
  kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě,
  že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
  bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
  správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
  jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
  účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
  je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
  uživatelského účtu.
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
  uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
  povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
  a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
  prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
  jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
  nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
  z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
  po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou
  přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto
  ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
  sjednaných podmínek.
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
  a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
  s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy
  prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou
  dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny
  dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy
  dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží,
  u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je
  potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo
  kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží
  prodávajícímu uhradit.
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
  obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
  nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
  objednávaného zboží a
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
  „objednávka“).

  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
  vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
  zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
  kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v
  objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
  obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
  adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále
  jen „elektronická adresa kupujícího“).
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
  kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
  potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
  elektronické pošty kupujícího.
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
  smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
  v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
  na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
  sazby.

  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
  kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ; Václavkova 1116/2, 293 01 Mladá
  Bolreslav

  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19701181/ 0100 , vedený
  u společnosti Komerční banka KB (dále jen „účet prodávajícího“);

  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

  bezhotovostně platební kartou;

  v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
  se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
  dotčeno ustanovení čl.  4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
  zboží předem.
  4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při
  převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů
  od uzavření kupní smlouvy.
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
  s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
  kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
  prodávajícího.
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 ), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
  před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku
  se nepoužije.
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
  kombinovat.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
  kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající D-import s.r.o. je plátcem daně z přidané
  hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží
  a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo
  jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
  5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
  potřebám,
  5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož
  i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným
  zbožím,
  5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
  důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
  5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném
  obalu, pokud jej kupující porušil.

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
  od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
  a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
  dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme
  zboží, nebo:
  5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží,
  které jsou dodávány samostatně,
  5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo
  částí, nebo
  5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
  po ujednanou dobu.

  5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
  v čl.  5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit
  vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
  prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující
  zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14)
  dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne.
  Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím
  uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené
  s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno
  pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
  peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
  smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
  kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
  kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
  vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než
  mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
  proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv
  od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
  vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
  účet určený kupujícím.
  5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
  kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
  kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
  nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
  jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
  doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
  shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
  zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti
  za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
  prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
  obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
  až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo
  službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce
  (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti
  za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního
  obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy
  i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
  7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
  odpovídá kupujícímu, že věc:
  7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
  kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
  nebo instalaci.

  7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem
  na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování
  daného odvětví, není-li technických norem,
  7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
  kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu,
  které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
  prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo
  označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době
  uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
  7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
  k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
  kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

  7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající
  kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci
  liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
  instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
  odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím
  a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo
  poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními
  vlastnostmi.
  7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již
  při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
  po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou
  kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního
  obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu
  poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti
  podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
  7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
  digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno
  poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní
  smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to
  se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby
  digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy
  a povaze závazku.

  7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího
  před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou
  a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla
  pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl
  upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci
  neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní
  smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně
  po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního
  obsahu poskytovány vadně.
  7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li
  předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální
  obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může
  kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let
  od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která
  se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně,
  doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
  7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
  požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
  odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
  to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
  vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
  kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
  nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
  měla bez vady.
  7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
  nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc
  koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li
  to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci
  předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž
  opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  7.14.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13
  obchodních podmínek,
  7.14.2. se vada projeví opakovaně,
  7.14.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  7.14.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude
  odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
  čl.  7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li
  kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
  odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena
  jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující
  vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
  sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.
  Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve
  kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob
  vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí
  informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
  provedení opravy.
  7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
  informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
  se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí
  digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby
  digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím
  k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující
  požadoval.
  7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní
  smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
  včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
  zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení
  opravy.
  7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na
  adrese Václavkova 1116/2, Mladá Boleslav a telefonicky na čísle 326 320 842, 602 228
  944 či elektronickou poštou na adrese obchod@dimport.cz.
  7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
  uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce
  po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající
  namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
  upravit reklamační řád prodávajícího.
  7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv
  z vadného plnění také záruku za jakost.

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty.
  Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení
  stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla
  vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
  obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
  internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
  se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
  sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
  Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
  podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
  o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
  2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající
  je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
  ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
  inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
  občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
  pozdějších předpisů.
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
  občanského zákoníku.

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
  parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
  nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související
  se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
  jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
  službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních
  sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou
  informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související
  se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
  prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení
  kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  11. DORUČOVÁNÍ
  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
  strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty
  není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
  právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence
  volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
  a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
  závazkové vztahy (Řím I).
  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo
  se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
  neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
  ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
  podobě a není přístupná.
  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: D- import s. r. o., Václavkova 1116/2, 293 01 Mladá
  Boleslav, adresa elektronické pošty: obchod@dimport.cz, telefon: 326 320 842, 602 228 944.
  Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

  V Mladé Boleslavi dne 27. 4. 2023